Privacyverklaring - GDPR

Privacyverklaring klantengegevens

Casa Vida Doce bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij uw boeking en het ontvangen van betalingen (naam en adres, geboortedatum, contactgegevens als je deze doorgaf,bankrekening). Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van Casa Vida Doce – Sitio Caseta – 8800-063 Conceição TAVIRA Portugal. De gegevens worden tot maximum 1 jaar na uw verblijf bewaard.

De gegevens worden gebruikt voor:

• Het beheer van uw boeking (gebeurt door Casa Vida Doce zelf)
• Het beheer van uw betalingen (gebeurt door Casa Vida Doce zelf)

De gegevens over klanten/gasten worden door ons nooit doorgegeven aan derden die hiervoor geen rechtsgrond hebben.

Tijdens uw verblijf zijn we wel wettelijk verplicht de identiteitsgegevens van alle gasten en hun verblijfsperiode door te geven aan de vreemdelingenpolitie in het SIBA-systeem (Sistema de Informação de Boletins de Alojamento).

Als u uw gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds vragen via mail , brief of telefonisch aan Casa Vida Doce:

BRIEF Casa Vida Doce c/o Mia Mortelmans – Apartado 2043 – EC Santa Maria de Tavira (Tavira) Portugal
EMAIL management@casavidadoce.com TEL +351 934 70 60 52

U heeft altijd recht op:

Het recht op inzage en kopie
Het recht op aanpassing van gegevens
Het recht op vergetelheid (verwijderen van gegevens)
Het recht op intrekken van de toestemming (als die gegeven werd)

De verantwoordelijke voor privacy en dataprotectie is:
dhr. Bruno Ghise op het adres van Casa Vida Doce

De verantwoordelijke voor privacy en dataprotectie is de contactpersoon voor de privacycommissie in het kader van de Europese GDPR regelgeving.

Casa Vida Doce verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.

Privacy statement - GDPR

Customer information privacy statement

Casa Vida Doce only saves the information received from you when you make your booking and about received payments (name and address, date of birth, contact details if you hand it over, bank account). This data is stored in the secure database of Casa Vida Doce - Sitio Caseta - 8800-063 Conceição TAVIRA Portugal.
The data will be stored for up to 1 year after your stay.

The data is used for:

• Management of your booking (done by Casa Vida Doce )
• The management of your payments (done by Casa Vida Doce)

The data about customers / guests are never passed on to third parties who do not have a legal basis for this.

During your stay we are legally obliged to pass on the identity details of all guests and their stay period to the aliens police in the SIBA system
(Sistema de Informação de Boletins de Alojamento).

If you want to view or improve your data, you can always ask for it by mail, letter or by phone at Casa Vida Doce:

LETTER Casa Vida Doce c / o Mia Mortelmans - Apartado 2043 - Santa Maria de Tavira (Tavira) Portugal
EMAIL management@casavidadoce.com TEL +351 934 70 60 52

You are always entitled to:

The right of access and copy
The right to adapt data
The right to forgetfulness (deletion of data)
The right to withdraw the consent (if given)

Déclaration de confidentialité - GDPR

Déclaration de confidentialité des informations client

Casa Vida Doce enregistre seulement les informations que elle reçoit de vous lorsque vous effectuez votre réservation et reçoit le paiement (nom et adresse, date de naissance, coordonnées si vous le remettez, compte bancaire). Ces données sont stockées dans la base de données sécurisée de Casa Vida Doce - Sitio Caseta - 8800-063 Conceição TAVIRA Portugal. Les données seront conservées jusqu'à 1 an après votre séjour.

Les données sont utilisées pour:

• Gestion de votre réservation (effectuée par Casa Vida Doce elle-même)
• La gestion de vos paiements (fait par Casa Vida Doce elle-même)

Les données concernant les clients / clients ne sont jamais transmises à des tiers qui n'ont pas de base légale pour cela.

Pendant votre séjour, nous sommes légalement tenus de transmettre les informations d'identité de tous les clients et leur période de séjour à la police des étrangers dans le systàme SIBA (Système d'information de Boletins de Alojamento).

Si vous voulez voir ou améliorer vos données, vous pouvez toujours le demander par courrier, lettre ou par téléphone à Casa Vida Doce:

LETTRE Casa Vida Doce c / o Mia Mortelmans - Boite Postal 2043 - Santa Maria de Tavira (Tavira) Portugal
EMAIL management@casavidadoce.com TEL +351 934 70 60 52

Vous avez toujours droit à:

Le droit d'accès et de copie
Le droit d'adapter les données
Le droit à l'oubli (suppression des données)
Le droit de retirer le consentement (s'il est donné)

La personne responsable de la confidentialité et de la protection des données est:
M. Bruno Ghise à l'adresse de Casa Vida Doce

La personne responsable de la vie privée et de la protection des données est la personne de contact pour la commission de confidentialité dans le cadre de la réglementation européenne GDPR.